• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Modellering av realistiske reisetider

Modellering av realistiske reisetider

Asplan Viak og NTNU har vurdert hvordan en integrering av RTM og Aimsun kan gjennomføres, og hvorvidt dette er en metode som anbefales til videre bruk.

Rapporten sammenligner modellenes resultater og drøfter ulike aspekter ved integrasjonen. Det gis en drøfting og anbefaling om videre arbeid.

Oppdraget «Integrering av RTM og Aimsun – en vurdering og testing av muligheter» er en del
av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret
transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet
er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer
som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.


Ae rapport