• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

De senaste åren har nettokostnaden för kollektivtrafiken ökat kraftigt d v s produktionskostnaderna ökar mer än intäkterna.

Om gapet mellan kostnader och intäkter fortsätter att öka kommer det på sikt att bli svårare att genomföra åtgärder som lockar bilister att åka kollektivt eftersom resurser att finansiera satsningar kommer att saknas, med tanke på att kollektivtrafiken konkurrerar om de offentliga medlen med många andra viktiga samhällsfunktioner.

Lösning

Om kollektivtrafikens marknadsandel skall kunna öka kommer det vara helt nödvändigt att möta olika nyckelgruppers behov av resor. Nationella tidsvärden och liknande studier måste nu ersättas med lokala mätningar och kunskapsuppbyggnad om kundernas prefenser och önskemål.

De analyser som Urbanet under senare år genomfört i Sverige visar på en stor potential att öka resandet utan att extra resurser behöver skjutas till. Detta verifieras också från studier i norska städer där vi sett att resandet kan öka mellan 5 - 20 % utan ökad skattefinansiering.

I korthet handlar det om några tunga huvudlinjer, hög frekvens, kort restid kopplad till full  framkomlighet inne i städerna.

Metod

Utgångspunkten för ökad kundorientering är att förstå kundgruppernas värderingar kopplade till deras resvanor i dag. Förutom tidsvärdestudier och resvanor använder vi oss av flera andra metoder och databaser för att beräkna effekter av linjenät och liknande förändringar.

Den framtida effekten på efterfrågan beräknas utifrån dels den egen utvecklade färdmedelsvalsmodellen, dels med utgångspunkt i Sampers och liknande prognosmodeller.

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Mats
  Johansson
 • Torbjörn
  Eriksson