• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

Parkering är ett viktigt styrmedel för att kunna påverka och styra biltrafikens tillväxt. Offentlig statistik visar att de flesta arbetstagare, i Sverige och Norge har en god tillgång till parkering på arbetsplatsen.

Lösning

En restriktiv parkeringspolitik handlar inte enbart om antalet p-platser utan även om var platserna är lokaliserade och priset för att parkera. Vi har genomfört undersökningar som visar på stora variationer av efterfrågan bland bilister utifrån dels vilken typ av resa som görs, t.ex. arbetsresor eller fritidsresor, dels på vilken målgrupp som analyseras. Kunskap om områdets nuvarande parkeringssituation och erfarenhet av hur befolkningen tenderar att anpassa sig till olika restriktiva åtgärder är viktiga för att kunna analysera och utforma en parkeringspolitik som ger önskad effekt.

Metod

Urbanet Analys har stor erfarenhet av att studera effekter av riktade parkeringsåtgärder. Vi har bland annat genomfört en omfattande marknadsundersökning i de största norska städerna där vi med en Attityd- och Tidsvärdesundersökning belyst på vilka sätt parkeringsrestriktioner kan/bör användas för att öka användandet av hållbara färdmedel, gång, cykel och kollektivtrafik. (UA-rapport 64/2015).

Motsvarande undersökning har även gjorts avseende infartsparkeringar i Osloområdet (UA-notat 8/2008). Genom att kartlägga de faktiska parkeringssituationerna i olika områden kan vi utifrån tidsvärden beräkna effekterna av olika parkeringsrestriktioner för val av färdmedel och rekommendera en tydlig parkeringsstrategi.