• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

Under de senaste 20 åren i Sverige har all s.k. allmän kollektivtrafik upphandlats av de s.k. Regionala Kollektivtrafik Myndigheterna (RKM). Upphandlingarna innebar initialt kostnadsbesparingar för samhället.

I dagsläget ser vi att kostnaderna skjuter i höjden för RKM, vilket dels beror på för mycket trafik (ineffektiv), dels att upphandlingar många gånger sker utan någon större analys av marknadsförutsättningarna som i sin tur bör styra olika kontraktsformer och i slutänden hur den ekonomiska risken mellan parterna fördelas.

Lösning

I Sverige har ca 60 procent av kontrakten något en form av incitament men endast ca 15 procent har ett incitament som utgör mer än 25 procent av kontraktssumman. Utmaningarna kommer vara att hitta den optimala nivån på incitamentet (1) utifrån myndighetens målbild för kollektivtrafiken och vilka frihetsgrader operatören har att påverka marknaden. Det kan t.ex. innebära fokus på effektiviseringsavtal för landsbygdstrafik och resandeincitament i tätorter eller tätortsnära trafik. Det kommer vara viktigt att utveckla kontraktsformer och avtal som är anpassningsbara i en bransch under förändring och som har tydligt definierade samarbetskontrakt (2) för att utveckla trafikutbudet.

Metod

Analyser av optimala incitament beror dels på hur en bussoperatör kommer skräddarsy sina lösningar utifrån företagsekonomiska kriterier och vilka frihetsgrader myndigheterna önskar att  ge operatörerna inom kontrakten. Urbanet använder en modell, OPTMOD (5), som beräknar vilka incitament som bäst samordnar ett företagsekonomiskt upplägg för operatören och ett samhällsekonomiskt optimalt utbud (3). Utöver det används UA-modellen (4) för att beräkna på vilket sätt ramverket för kollektivtrafiken kan påverka operatörens resultat.

Dessa modeller kan också nyttjas om operatören vill göra självständiga analyser som en del av ett anbud i offentlig upphandling.

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Bård
    Norheim