• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Forskning och utveckling Tilbaka

Vinnova HUT

VTI och Urbanet har samarbetat i ett större forskningsprojekt, finansierat av Vinnovas forskningsprogram for miljö- och transportinnovationer med syfte att utveckla en modell för hållbara resor i stadsmiljö (HUT-modellen, Hållbara Urbana transporter).  

Modellen bygger på modellstrukturen i Trafikverkets prognosmodell Sampers. På toppen av modellen har kompletterande applikationer implementerats, bl.a. med syfte att kunna beräkna effekter av:

 • trängsel och förseningar
 • framtida konsekvenser för offentliga budgetar och samhällsekonomi
 • möjligheten att kunna anpassa och optimera kollektivtrafikens utbud utifrån varierande förutsättningar för; ekonomi/budget restriktioner, eventuella restriktioner för bilanavändande och varierande framkomlighet i vägsystemet och fysisk planering och markanvändning.

En första modellstruktur är utvecklad med Uppsala som utgångspunkt. I nästa steg testas nu modellen för Göteborg och Malmö.  

Syftet är att kunna analysera samband och vilka resultat som uppstår när olika åtgärder genomförs, speciellt viktigt är de samband mellan olika åtgärder som uppstår och effekterna när dessa samordnas. Modellen gör det möjligt för beslutsfattare att ”sortera och prioritera” bland olika åtgärdspaket i de större städerna. 

I Uppsala har modellen bl.a. använts till att analysera de fördelar/vinster som uppstår av ett stomlinjenät för buss kombineras med framkomlighet, efterfrågeeffekten på cykling när cykelnätet utvecklas, förändringar på resmönster när olika förtätningsstrategier tillämpats.

Avslutningsvis har vi i modellen beräknat vad som krävs för att Uppsala skall kunna nå fördubblingsmålet och vilka effekterna blir på de offentliga utgifterna. Naturligtvis har även andra åtgärder belysts i projektet.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Torbjörn
  Eriksson
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen

Andra bidragsgivare

 • Mads
  Berg
 • Mats
  Johansson
 • Roger
  Pyddoke (VTI)