• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Forskning och utveckling Tilbaka

MISSUM

Det overordnede målet med MISSUM er å utvikle nye incentivmodeller for bærekraftig transport i byer, for å sikre samfunnsøkonomisk effektive og miljømessig godt motiverte investeringer.

I samarbeid med Lunds universitet, NTNU og VTI skal Urbanet Analyse analysere hvordan man på nasjonalt nivå kan skape insentiver som får byene til å benytte kostnadseffektive instrumenter for å oppnå transportpolitiske og miljømessige mål. Slike analyser krever økt kunnskap om balansen mellom ansvar, aksept og finansiell risiko for ulike typer instrumenter og tiltak.

Det er et stort behov for tilpasning til den lokale konteksten for å oppnå bærekraftig transport, f.eks. bytetthet, skatter og avgifter for bilbruk samt hvordan etterspørsel etter kollektivtransport avhenger av passasjerens tidsverdi og verdsettelse av servicekvalitet.

For å avdekke aksept og kostnad knyttet til ulike virkemidler skal det gjennomføres en stated-preference undersøkelse blant beslutningstakere. Videre skal det utvikles en insentivmodell for å kunne vurdere lokale og regionale myndigheters tilpasning til ulike typer insentiver, organiseringsstrukturer og økonomiske rammebetingelser. Modellen skal benyttes til å vurdere insentivene som ligger i de eksisterende avtalene i Norge og Sverige. I tillegg vil det gjennomføres case-studier for å undersøke hvordan optimale insentiver kan bidra til at byområder får en mer bærekraftig transportutvikling enn med dagens avtaler.

Foto: Hanne Jonassen

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis