• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

STRATMOD

Genom det s.k. STRATMOD-projektet har Urbanet utvecklat ett ”modellsystem” som enklast kan beskrivas som supplement/komplement till de traditionella transportmodellerna.

Systemet består av tre delar, som fogas ihop, med syfte att göra med helhetliga analyser av olika transportscenarier. De tre delarna/modellerna är: UA-modellen, Kostnadsmodellen och OPTMOD.

STRATMOD-modellen aggregerar data från transportmodellerna till (stor-)zoner och inkluderar även kvalitativa faktorer som trängsel och förseningar. Modellen är också flexibel till faktorer som tidsvärden och priselasticitet som anpassas till den lokala marknadens förutsättningar.

I första hand används modellen till att estimera hur olika åtgärder som t ex olika ”arealstrategier” (fysisk planering), framkomlighet påverkar dels färdmedelsvalet, dels de offentliga kostnaderna i analys-området.

Eftersom modellen används på s.k. stor-zon nivå kan en enkel jämförelse av effekterna, av olika åtgärder, göras utan tidskrävande datakörningar i transportmodellerna. Dessutom är det möjligt att visa vad som krävs av olika åtgärder för att uppnå bestämda mål (exempelvis färdmedelsfördelning) och vilken kostnadsbild som uppstår för samhället (kommun/ landsting/ region) med de olika åtgärderna.

Exempel på ovan analyser kan vara i samband med nollväxt målet i Norge eller fördubblings-målet i Sverige.

OPTMOD

Modellen OPTMOD, en övergripande policy-modell som belyser vilken ambitionsnivå kollektivtrafiken kan/bör ha utifrån de givna marknads-förutsättningarna. I nästa steg kan förutsättningarna kopplas till hur utförar-kontrakt mellan operatör och samhälle bör utformas. Detta är viktigt eftersom de privata operatörerna och offentliga beställare många gånger har olika mål med verksamheten men är hopkopplade genom olika kontrakt. Tanken med OPTMOD är att utforma kontrakten i den riktning som är bästa för samhället men med incitament för operatören att driva affären i samma riktning.