• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Intervjuer

Kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper är ett bra sätt kartlägga och få en insikt i hur kunder/marknaden (alt. målgruppen för utvärderingen) upplever tjänstens olika beståndsdelar, vad fungerar bra/ mindre bra etc.

Denna metod är speciellt bra när planeringsprocesser utvärderas. Ett transparent angreppssätt som involverar individer och anpassas till konkreta situationer som behöver belysas.

Andra aktuella metoder för processutvärderingar kan vara genomgång av dokument och kritiska beslut.

Litteraturstudier är oftast en bra start för att bygga upp kunskap och förstå ”state of the art” läget, d v s så här långt har utvecklingen kommit inom detta område. Rent generellt har man oftast underskattat utvecklingspotentialen och har en tendens att undersöka det som redan är fastslaget. Naturligtvis måste alltid hänsyn tas till de lokala förutsättningarna.