• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Etablerade modellverktyg

Vi har en gedigen kompetens och erfarenhet av att arbeta med transportanalyser och etablerade modellverktyg. Som ett komplement till de traditionella modellerna har vi också utvecklat egna modeller som många gånger bättre möter de frågeställningar som inte besvaras av de traditionella modellerna.

Prognoser och analyser görs med den Regionala och Nationella Transportmodellen (RTM och NTM), RTM23+-modellen för transportanalyser i Oslo/Akershus och den svenske transportmodellen SAMPERS.

Vi har också stor erfarenhet av att koda linjenät/ tidtabeller GIS-verktyget TNEXT för att erhålla indata till RTM.

UA-modellen

UA-modellen är vår egen utvecklade modell som gör det möjligt att, snabbt och enkelt på en aggregerad nivå, analysera hur efterfrågan på bilresor och kollektivtrafik kan förändras genom att olika riktade åtgärder genomförs gentemot de två färdmedlen. Vilket vanligtvis kräver resurs- och tidskrävande transportmodeller.

Exempel på riktade åtgärder kan vara att förändra faktorer som bensinpris, parkering, kollektivtrafikens utbud som frekvens, priser och restider. Modellen ger också möjligheten att analysera effekten av förändringar i trängsel (ombord) och förseningar, faktorer som idag inte fångas upp i dagens transportmodeller.

Linjenäts- effektivisering

Modellen för Linjenätseffektivisering beräknar bl.a. möjligheten att öka resandet utan ökade resurser. Vilka linjer skall utvecklas och ges mer resurser, vilka skall krympa/ alternativt tas bort. Det väsentliga är analysen görs utifrån såväl ett samhälls- som företagsekonomiskt perspektiv. Dessutom bör analysen kopplas till att beräkna de optimala/ idealiska avstånden mellan hållplatser i städer, så att resandet kan maximeras i relation till resursanvändning.