• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Effektiv prising av kollektivtransport –  Hvordan få mer og bedre kollektivtransport for pengene?

Kollektivtransporten står overfor store utfordringer i årene som kommer, med ambisiøse mål om nullvekst i biltrafikken i de største byområdene. Dette krever økt finansiering, som i stor grad skyldes trafikkvekst i den dimensjonerende rushtrafikken. Tidsdifferensiering kan bidra til å spre trafikken utover døgnet, og gi flere reisende per tilskuddskrone. Effektiv prising kan dermed øke mulighetene for å nå nullvekstmålet. Samtidig vil effektiv prising nødvendigvis føre til at noen får det dyrere enn før og slike tiltak ofte være utfordrende å gjennomføre i praksis. Spørsmålet er om vi har råd til å la være å realisere de gevinsten som ligger i effektiv prising?

Urbanet Analyse har nylig gjennomført en analyse av effektiv prising på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I tillegg har vi gjennomført en utredning hvor vi anbefaler en ny prisstruktur for Kalmar länstrafik, hvor målet er mer kollektivtrafikk for pengene. Den nye prisstrukturen kan gi økt antall reiser og samtidig redusere kostnadene. Resultatene og anbefalingene fra disse prosjektene presenteres på frokostseminaret 6.mars 2017. I tillegg vil Ruter fortelle om sitt strategiske arbeid med takster målrettede betalingssystemer i Oslo.

Program

Presentatörer

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

 • Erik Kolbjørnsen, Ruter

Praktisk info

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Hämta dokumentet här