• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Seminar Tilbaka

Beskrivning

Snabbt ändrade resvanor under pandemin har kraftigt minskat de Regionala Kollektivtrafik myndigheternas (RKM) intäkter. På nationell nivå innebär det att regionernas underskott ökar med 10 mdr kr under 2020. Mest utsatt är naturligtvis de tre storstadsområden där trängseln är högst.

Det finns flera faktorer som RKM aktivt kan arbeta med. En av dessa faktorer är en mer kreativare prismodell som bidrar till ökade intäkter (alt. minskade intäktsförluster).

Program

Tre huvudproblem som måste lösas och tas upp under seminariet:

I. Ändrade resvanor p g a ökat hemmaarbetet innebär att periodkortets betydelse minskar II. Trängseln ombord – lösningen kan vara tidsdifferentierad prissättning som utifrån rabattsatsens storlek flyttar ca 20 – 30 % av resandet ut av peak. III. Sällankunder – kollektivtrafikens marknadspotential utmärks av en högre priskänslighet som kan mötas med lägre priser

Presentatörer

  • Torbjörn Eriksson

    Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen är nationalekonom. Hon arbetar med kostnadsmodellen, prisanalyser och samhällsekonomiske analyser av kollektivtrafikprojekt.

Praktisk info

Länk till anmälan webbinar: https://response.questback.com/asplanviakas/xwu5ymuy0z

Hämta dokumentet här