• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Vår filosofi

Vår filosofi

Tvärvetenskaplighet

Vi anser att vetenskaplig bredd är viktigt. Urbanet breda kompetens gör det möjligt för oss att belysa olika utmaningar knutna till kollektivtrafikbranschen och att kombinera ett antal metodiska infallsvinklar i vårt arbete. Tvärvetenskapligheten gör att vi ställer kritiska frågor kring vedertagna sanningar och metoder samt jobbar med att vidareutveckla dagens planeringsverktyg.

Samarbete

Vi samarbetar gärna med andra intressenter de gånger det skulle krävas för att kunna besvara problemställningen på bästa sätt. Det är speciellt viktigt i FoU projekt.

Vi lägger stort fokus på ett nära samarbete med våra uppdragsgivare i projekten, det betyder att vi under arbetets gång är lyhörda för inspel och synpunkter. Våra tolkningar och rekommendationer är grundade i vår kompetens, vår erfarenhet och alltid vårt fullständiga ansvar.

Öppenhet

Vårt arbete är öppet, tillgängligt och kontrollerbart. Vi tycker det är viktigt att redovisa datakällor för våra analyser och rekommendationer och rapporterna är offentligt tillgängliga på denna webbsida. Vi jobbar även med konfidentiella rapporter för de uppdragsgivare som kräver det, i de fallen är detta alltid avtalat på förhand.

Sprida kunskap

Att förmedla resultat och ny kunskap är viktigt för oss. Vi jobbar aktivt med att skapa lättlästa och tydliga rapporter. Resultatet från våra centrala analyser och forskning förmedlar vi också genom artiklar och föredrag. Urbanets frukostseminarier i Oslo är ofta fulltecknade och är ett bra forum för ny kunskap och livaktiga diskussioner av resultat och tolkningar mellan branschens aktörer.

Urbanet medarbetare håller årligen en rad externa föredrag och undervisar i kollektivtrafik på Statens Vegvesen vidareutbildningskurs i Norge och på masterkursen i kollektivtrafik i Norge och Sverige.